Etik Yönetimi

Etik Kurallarımız

Akdeniz Kimya Etik Kuralları, tüm Akdeniz Kimya çalışanlarını kapsamaktadır. Akdeniz Kimya’nın temel değerleri ve ilkeleri iş etiği kurallarımıza rehberlik ederken tüm iş ilişkilerimize ve işlemlerimize temel teşkil eden beklentilerimizi, standartlarımızı ve etik uygulamalarımızı oluşturur.  

1. Dürüstlük, Doğruluk ve Güvenilirlik

Çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla yürüttüğümüz tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik öncelikli değerlerimizdir.  

2. Eşitlik ve Adalet

Tüm faaliyet, işlem ve ilişkilerimizde eşitlikçi davranış önemli ve vazgeçilmez değerlerimizdir. Herkese adil ve saygılı davranır; din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri özelliklere dayanarak ayrımcı davranışlarda bulunmayız.

3. Yasalar, Yönetmelikler ve Kurallara Uyum

Yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğümüz tüm faaliyetleri, işlemleri Türkiye Cumhuriyeti ve ilgili ülke mevzuatı ile uluslararası hukuka uygun biçimde yürütürüz.  

4. Sorumlu Davranışlar Geliştirme ve Sorumlulukları Yerine Getirme

Akdeniz Kimya olarak iş faaliyetlerimizde sorumluluk bilinci içinde; yasal sorumluluklarımızın yanı sıra aşağıda sıralanan sorumluluklar kapsamında hareket ederiz.

4.1. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.

Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Çalışma barışını bozmadığı sürece tüm çalışanlarımızın özel ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.

Çalışanlarımıza veya paydaşlarımıza yönelik, işyerinde/iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla dokunulmazlık ihlaline müsamaha göstermeyiz. Bu tür ihlal durumlarını bildiren ya da soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere olumsuz tutum ve davranış göstermeyiz.

Psikolojik bezdirme (mobbing) kapsamında değerlendirilecek şekilde hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlara tolerans göstermeyiz.

4.2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Akdeniz Kimya’da; müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla çalışarak, müşteri ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap veririz. Tüm iç ve dış müşterilerimize saygılı, adil, eşit, nazik şekilde davranır, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutarız.

4.3. Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Tedarikçi ve iş ortaklarımıza karşı yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirir, tedarikçi seçimlerimizi objektif kriterler doğrultusunda yaparız. Tedarikçiler ve iş ortaklarının şirket çalışanları ile arasında menfaat ilişkisi olmaması kuralını benimser, iş yapılan kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklıklarının bilgilerini özenle koruruz.

4.4. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Akdeniz Kimya olarak toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

4.5. Akdeniz Kimya İsim ve İmajına Karşı Sorumluluklarımız

Akdeniz Kimya'nın her bir çalışanı “temsil” sorumluluğu taşır ve Akdeniz Kimya'nın imaj ve ismine yakışır şekilde davranışlar sergilemekle yükümlüdür.

Kamuoyu önünde, kişiler sadece Akdeniz Kimya adına yetkilendirmişler ise şirketin görüşünü bildiriler, hiçbir surette kendi özel düşünce ve fikirlerini inisiyatif kullanarak beyan edemezler. Kişinin kamuoyu önünde Akdeniz Kimya mensubu olarak algılanması ihtimali halinde kişiler beyanatlarının özel olduğunu ifade ederler veya herhangi bir beyanat vermekten imtina ederler.  

Akdeniz Kimya’yı risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaşıldığında hiyerarşik sıra izlenerek görüş ve onayını alırız.

Sosyal paylaşım sitelerinde, bloglarda, sözlüklerde, forumlarda, e-posta gruplarında, vb mecralarda yapılan paylaşımlarda Akdeniz Kimya’nın temsil edildiği izlenimi yaratacak ifadelerden kaçınırız.

5. Toplum, Çevre, Güvenlik ve İş Sağlığı

Toplumsal fayda ve gelişim alanlarında genel kabul görmüş değerleri savunur ve uygularız.

Akdeniz Kimya’da iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket eder, gerekli önlemleri alırız. Mevzuatın gerektirdiği bildirimleri yapar, değişikleri takip eder, iş sağlığı ve güvenliği konusunda “önleyici yaklaşım” ve “sürekli iyileştirme” prensiplerine uygun davranırız.

Akdeniz Kimya olarak, çevre politikalarının geliştirilmesini ve etkin şekilde uygulanmasını hedefler, çevrenin ve doğal hayatın korunmasını destekleriz. 

6. Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Akdeniz Kimya’ya, çalışanlara ve tüm paydaşlara ait gizli ve/veya özel bilgilerin korunmasına özen gösteririz. Bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde, karşı taraftan gerekli taahhütleri alarak bilgilerin güvenliğini garanti altına aldıktan sonra ilgili resmi kurum/ kuruluş/kişilerle paylaşırız.

Telif hakları, ticari marka, ticari sır ve patent ile ilgili konulara mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hassasiyetle yaklaşırız.

7. İş Etiği Kurallarını Destekleyen Uygulama Prensipleri

7.1. Kaynakların Verimli Kullanımı

Akdeniz Kimya adına yapılacak kaynak kullanımlarında Şirket çıkarlarını dikkate alırız.

Tüm çalışanlar olarak şirket kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde kullanırız.  

7.2. Lehe İşlem Yapmama

Akdeniz Kimya içinde eş, alt-üst soy ve üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan çalışanların birbirleri ile hiyerarşik zincir içinde olmamaları ve/veya karar alma mekanizmaları içinde birlikte yer almamaları esastır. Çalışanlarımızın kendisinin ya da aile fertlerinin Akdeniz Kimya ile iş ilişkisi içinde olan herhangi bir şirketten mali çıkarı olmamalıdır. Akdeniz Kimya çalışanları, yetkili mercilerin onayı olmaksızın, çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi veya kuruluş için ücret veya benzeri bir menfaat karşılığı çalışamazlar. 

7.3. Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası

Çalışanların tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek, işin gidişatına uygun olmayan, ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, kazanç, yardım, ağırlama, özel indirim, komisyon veya iskonto istememeleri veya kendilerine gelen bu tarz teklifleri kabul etmemesi, 3. kişi, kurum ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır.

Şirket çalışanlarının alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatması yasaktır.

Gerektiği hallerde azami değeri net asgari ücret tutarını aşmayan hediyeler ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. kabul edilebilir.

Çalışanlar Şirketin tanıtım amaçlı hazırlattığı hediyeler dışında iş ilişkisi içerisinde oldukları kurum ve kişilere hediye veremezler. Akdeniz Kimya varlık ve olanakları, Akdeniz Kimya faydası dışında kullanılamaz.  

7.4. Rüşvet

Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.

7.5. İş Ahlakı ve Davranışlar

Görevlerimizi eşitlikçi, şeffaf, hesap verilebilir ve sorumlu şekilde yürütürüz. Mesai arkadaşlarımız ve çalıştığımız diğer kişilerle ilişkilerimizde karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.

7.6. Medya ile İlişkiler

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer - konferans ve benzeri yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına tabidir. Medyaya yapılacak resmi bildiriler yönetimce açıkça yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir.

7.7. Siyasi Faaliyette Bulunma

Çalışanların bireysel ve gönüllü olarak içinde bulundukları siyasi faaliyetler sebebiyle mevcut görev ve sorumluluklarında çıkar çatışması yaratacak durumlardan uzak durmaları esastır. Bireysel olarak yürütülen siyasi faaliyetlerde şirket adı ve unvanı kullanılamaz. Çalışma saatleri ve işyeri ortamı içerisinde siyasi propaganda yapılamaz, hiçbir şekilde çalışanların bir siyasi partiye üye olması istenemez, bu faaliyetlerle ilgili olarak diğer çalışanların vakti alınamaz. Akdeniz Kimya kaynak ve olanakları siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz.

 

7.8. İşten Ayrılan Çalışanların Akdeniz Kimya ile İş Yapmaları

Akdeniz Kimya’dan ayrılan çalışanların Şirkete satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri şekillerle iş yapabilmesi için; daha önce çalışmış olduğu birimde hakkında disiplin kaydı olmaması ve daha önce üstlenmiş olduğu görevlerden ötürü bir çıkar çatışması bulunmaması gerekmektedir.

8. Etik Kurulu Organizasyonu

Akdeniz Kimya bünyesinde etik konular ve uyumsuzluklar Akdeniz Kimya Etik Kurulu bünyesinde çözümlenir. Etik Kurulu; İnsan Kaynakları Müdürü, İç Denetim Yöneticisi ve Hukuk Müşavirinden oluşur. Etik Kurulu direkt olarak Yönetim Kurulu Başkanı’na rapor eder. Tüm etik vaka süreçlerinde Şirket Genel Müdürü, Etik Kuruluna destek olur. Etik Kurulu, çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

  • Etik dışı vakanın içeriği ve bildirimde bulunanların kimlik bilgileri gizli tutulur, vaka incelemesi mümkün olduğunca gizlilik kuralları içerisinde yürütülür.
  • Etik konusunda iletilen vakalar ayrıntıları ve destekleyici dokümanları ile birlikte bildirildikten sonra, Etik Kurulu tarafından incelenmesi uygun görülen vakalar için inceleme başlatılır, sonuçların en doğru ve hızlı şekilde alınması prensibi esas alınır,
  • Gerekli görülmesi halinde iletilen vaka ile ilgili soruşturma süreci başlatılır ve tüm süreç yazılı tutanağa bağlanır, tüm bilgi, delil ve belgeler tutanağa eklenir,
  • Etik Kurulu gerekli gördüğü takdirde; vakaya ilişkin bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya ilgili birimlerden talep etme yetkisine sahip olup, elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece söz konusu vaka ile sınırlı olarak inceler,
  • Etik Kurulu vaka incelemeleri kapsamında Şirket içerisindeki yönetsel hiyerarşiden bağımsız olarak hareket eder, vakalar hakkında baskı ve telkin yapılmaz, incelemeler objektif bir yaklaşımla yapılır.

Etik dışı vaka bildirimleri;

[email protected] elektronik posta adresine yazılı olarak yapılabildiği gibi, doğrudan Etik Kuruluna da başvurularak yapılabilmektedir.